Strategi roadmap serviceområder

Leveranceområderne er inden for er strategi roadmaps, og hvordan virksomheden når i mål med strategien. Processen tilrettelægges til virksomheden i samarbejde med lederne.

Leverancerne er:

 • Strategi roadmap: Mål, milestones, succeskriterier
 • Ledelsens rolle og lederskab for at nå milestones
 • Digitalisering af ledelsesarbejdet
 • Kommunikation af strategien og involvering af medarbejderne
 • Planlægning af tid, aktiviteter og ressourcer
 • Model til strategiopfølgning og rapportering af fremdrift

Værdi for jer

 • Strategien bliver lettere at gennemføre i praksis
 • I opnår større succes med indførelse af strategien
 • I bruger færre ressourcer på at nå i mål
 • I reducerer mængden af fejl og misforståelser.

Strategi roadmap

Bistand til ledelsens arbejde med tilrettelæggelse af milestones for den strategiske udvikling, hovedaktiviteter og succeskriterier for udrulning af strategien som sikrer, at ledelsen når i mål med strategien. Ved at have ekstern assistance opnås hurtigt et overblik, og ledelsen holder fokus på at få planen på plads. Processen bruges ofte til at sikre en højere grad af konsensus, så der er enighed om hvor man vil hen, og hvordan rejsen skal gennemføres.

Leverancer

Udarbejdelse af strategi roadmap bestående af hovedaktiviteter i en proces, hvor ledelsen afklarer strategiske mål, delmål, tidsrammer og vejen til indfrielse af delmålene. Herunder hvad succesfuld indfrielse af målene er.

Strategi roadmappet dokumenteres som beslutningsnotat. 

Ledelsens rolle og lederskab

Afklaring af ledelsens rolle og det lederskab der er nødvendigt, for at nå i mål med strategien er en betydende forudsætning for, at ledelsen bruger energi på at lede udviklingen. En del af servicen er f.eks. at arbejde med, hvordan ledelsen følger planernes gennemførelse. Hvordan der løbende holdes fokus ved at kommunikere, og hvordan ledelsen tænker fremad, og har fokus på hvad der vil ske ud i tid. 

Leverancer

Afklaring og dokumentation af hvordan ledelsen skal fungere i dagligdagen under arbejdet med strategien. Hvordan mellemledere og medarbejdere skal være involverede, og hvordan ledelsen rent praktisk skal gå forrest under indførelse af strategien. Herunder mødestrukturer, agenda for strategimøder, samt øvrige beslutningsmøder der skal gennemføres. 

 

 

 

Styring og koordination af delstrategier

Fastlæggelse af delstrategier og afklaring af ansvarlige ledere og afdelinger, samt koordination mellem delstrategier. Herunder også programledelse af flere parallelle og sammenhængende delprojekter.

Som det kan ses i billedet, er to teams - rødt og blåt - ved at arbejde med deres roadmap for udrulning. De arbejder hver især med milestones, og pilene viser, at der er behov for at koordinere mellem de to teams.

Koordination mellem teams og afdelinger er en betydende del af at lykkedes. Ved at skabe sammenhæng og sikre koordineringen opnås større sandsynlighed for at undgå ups'er.

Leverancer

Dokumentation af delstrategier og underliggende strategi roadmaps i samarbejde med de enkelte strategiteams. Herunder hvordan koordinering mellem teams gennemføres, samt fokusområder for koordinering. Programledelse af projekter og løbende koordination mellem projekterne. 

Kommunikation og involvering

Kommunikation af strategien og involvering af medarbejderne i strategiaktiviteterne.

Derved er medarbejderne løbende involverede og klar over processen. Samtidig er ledere og medarbejdere samarbejdende omkring strategien. Her arbejdes med at fastlægge, hvad det er der trigger kommunikationen og budskaber, samt hvordan mellemledere skal involveres i at sikre, at medarbejdere involveres og spørges.

Leverancer

Dokumenteret og afklaret kommunikationsstrategi indeholdende overordnede budskaber i strategiprocessen og hvordan organisationen løbende flyttes med i strategiprocessen.

Praktiske kommunikationsplaner og kommunikation omkring budskaber, medie, ansvarlige, terminer og målgruppe. 

Detailplaner for strategi roadmap

Planlægning af tid, aktiviteter og ressourcer ved involvering af ledere og medarbejdere i planlægningsarbejdet. Servicen indeholder tilrettelæggelse af tids- og aktivitetsplaner indeholdende vurdering af ressourcer, og kritiske kompetencer for at kunne løses opgaverne. Herunder også overdragelse af planer og styringsmåden til projektledere, så projektlederne efter afsluttet konsulentassistance er i stand til selvstændigt at styre projekterne.

Leverancer

Detaljerede tids-, ressource, og aktivitetsplaner tilrettelagt af projektteamet med assistance fra konsulenten, som hjælper med struktur, fremdrift og kvalitetssikring.

Træning i projektledelse af strategiprojekter. Herunder planlægning, delegering af projektopgaver, projektkoordination, rapportering og genplanlægning baseret på erfaringer og resultater.

Model til strategiopfølgning

Model til strategiopfølgning og rapportering af fremdrift i IT-PMO, samt guidelines for hvordan ledelsen løbende skal manøvrere for at komme i mål med strategien.

Den grundlæggende årsag til ledelsesrapporteringen er, at give ledelsen grundlaget for at vurdere, om der er behov for at lede. Ledelsen skal vurdere, om der er behov for at gribe ind ved at: spørge ind til handlinger, kommunikere forventninger, ændre ansvar, tilføre ressourcer m.v.

Ved at tilrettelægge en fast form for opfølgning sættes rammerne for opfølgningen. Ledelsesmøder er målrettet strategiopfølgning, og ledere rapporterer fremdrift fokuseret på de planer og forventninger, der har været til udviklingen.

Kunsten er at tilrettelægge en enkel form for opfølgning i et enkelt ledelsescockpit, som både er let at danne baseret på udtræk og rapportering fra deltagere, og som samtidig netop giver svar på, om ledelsen skal gøre noget for at skabe øget fremdrift.

Nygaard Advisory tilbyder et strategiprogramledelsesværktøj, IT-PMO, som sættes op til virksomhedens konkrete behov. Ved at bruge IT-PMO'et er det enkelt at se status for fremdrift og samtidig kan delprojekterne bruge værktøjet til at styrke samarbejdet og vidensdeling.

Leverancer

 • Dokumentation af samlet strategi opfølgningsmodel målrettet virksomhedens særlige behov. F.eks. visuel opfølgningsmodel som viser fremdriften i forhold til milestone måltal (KPI’er) for i relation til markedsudvikling, kundetilfredshed, udviklingsprojekter og økonomi.
 • IT-PMO sat op til de konkrete behov for styring og rapportering. IT-PMO'et er cloudbaseret og fleksibelt i forhold til opsætning af trafiklys, ansvarlige, vidensdeling og rapporter.