Case: Strategiproces hos Vestforbrænding

Kort om casen

I Vestforbrænding ønskede ledelsen at lægge en ny strategi med fokus på genanvendelse og genbrug. Strategien skulle have fokus på Klimapartnerskaberne, Klimarådets forslag og ønskede ændringer fra ejerkommunerne om CO2-reduktioner og øget genanvendelse.

I et forløb over to måneder blev der gennemført workshops med ledelsen, hvor den strategiske situation, muligheder, retning og strategiske handlinger blev behandlet.

Kort om Vestforbrænding

Vestforbrænding er et fælleskommunalt selskab og består af tre hovedområder:

  • Drift af genbrugspladser, transport af materialer, afsætningsaftaler, samt digitale løsninger målrettet genanvendelse.
  • Modtagelse af husholdnings- og erhvervsaffald og forbrænding af affald, og dermed produktion af varme og el.
  • Fjernvarme i eget net og varme til Københavns Kommune, samt produktion af varme via varmepumpeløsninger.

Vestforbrænding har fokus på den grønne omstilling og kompetencer inden for mange dele af den cirkulære affaldsøkonomi.

Samtidig har Vestforbrænding affaldsdata og data om genanvendelse fra de mange indsamlinger og modtagelse af affald fra et opland bestående af en stor del af borgerne i Storkøbenhavn.

Baggrund for strategiprocessen

Den grønne agenda om øget genanvendelse og CO2-reduktion har i høj grad lagt et pres på at skabe forandringer, så der i fremtiden brændes en mindre mængde affald.

Fokus er på øget genanvendelsen og derfor på sigt lukning af et antal forbrændingsanlæg. Som erstatning skal der bygges en anden type anlæg målrettet genanvendelse af affald. Fokus skal rettes mod øget genanvendelse og genbrug.

Vestforbrænding er som fælleskommunalt selskab i stand til at løfte opgaven for kommunerne, og er et afgørende fundament for kommunernes strategiske skifte i affaldssektoren i Hovedstadsområdet.

Processen

Opgaven blev gennemført i følgende trin:

a) Kortlægning af strategisk situation

b) Vurdering af strategiske muligheder

c) Beslutning af strategisk retning

d) Valg af strategiske handlinger

Som grundlag for strategiprocessen blev Vestforbrændings situation kortlagt. Processen blev gennemført af ledelsen, og det var betydende, at lederne havde et fælles grundlag at tale strategi ud fra.

I kortlægningen indgik både interne og eksterne forhold. Krav fra klimainitiativerne om 70% CO2-reduktioner og 90% genanvendelse var naturligt udgangspunktet for strategien. Nære virksomhedsrettede forhold vedr. kunderelationer, produkter og services, samt forsyningsnet og tekniske anlæg blev også kortlagt.

Ved at sammenholde de presserende samfundsmæssige klimakrav med Vestforbrændings styrker, var der et godt udgangspunkt for at drøfte strategiske muligheder og strategiske retninger.

Som led i de strategiske afklaringer indgik også vurdering af den strategiske positionering i forhold til kunderne og de mange samarbejdspartnere som Vestforbrænding har et tæt samarbejde med.

Den strategiske retning blev drøftet med de tekniske direktører fra ejerkommunerne og besluttet i bestyrelsen. Herefter blev de strategiske handlinger fastlagt og behandlet med tekniske direktører og i bestyrelsen.

Direktør for Vestforbrænding Steen Neuchs Vedel siger følgende om processen og resultaterne

Processen om at udvikle en ny retning gennem strategien, blev udfordret af, at normale tilgange med masser af møder og mange dialoger ikke kunne realiseres grundet Corona. Tilrettelæggelsen af hele forløbet skulle håndteres anderledes, da tidsplanen for en ny strategi ikke blev ændret. Henrik Nygaard fik efter en kort briefing stafetten, til at sikre en proces, hvor data, møder, dialog og kommunikation omkring strategien skulle foregå digitalt. Henrik var afgørende for at VF kom igennem alle faserne i processen med et fremragende slut resultat og en fælles retning for hele VF.