Case: Strategiproces hos I/S Ugebladsdistribution - UBD

Kort om I/S Ugebladsdistribution

Ugebladsdistributionen (UBD) varetager distribution af magasiner, blade og bookazines for Aller og Egmont, samt for andre firmaer herunder Bonnier, som har behov for at distribuere varer til kiosker i Danmark. UBD distribuerer årligt 1.2 mio. publikationer og er ejet ligeligt af Egmont og Aller.

Baggrund og mål

UBD har de seneste år gennemført en række større omlægninger internt i virksomheden, herunder indført ny IT-platform og nye pro-cesser, samt helt ny førende teknologisk løs-ning til foliering, pakning af forsendelser m.v.

UBD har derfor et stærkt produktions- og di-stributionssystem, hvor stort set samtlige for-handlere i Danmark besøges flere gange ugentligt.

Den platform giver gode muligheder for at øge sampakning og samdistribution af andre blade og andre typer varer til kioskerne.

UBD havde som udgangspunkt et ønske om, at bruge processen til at understøtte den markedsretsrettede vækststrategi.

Samtidig var der et ønske om at behandle internt samarbejde og interne ledelsesmæssige forhold.

Som følge af de mange ændringer UBD har været igennem og den forestående vækst, var der også behov for, at ledelsen fik skabt en fælles retning.

Processen

Der var fra start stor åbenhed om de emner, som skulle være en del af strategiprocessen.

Produkt- og markedssiden var naturligt i fokus, men behandling af interne emner som sam-arbejde, processer og IT-understøttelse blev også en del af forløbet.

Strategiforløbet blev gennemført i følgende trin:

a) Drøftelse af processen, involvering, mål for udvikling af UBD, samt strategieksekveringen.

b) Interview af lederne om eget ansvarsområde - mål, indsatsområder, igangværende udvikling - og lederens forslag til generelle forbedringer.

c) Ud fra ledernes input, blev de fokusområder som skulle indgå i strategiseminaret udvalgt.

d) Strategiseminaret blev gennemført over to dage med fokus på forretningsudvikling, ledelsesudvikling, processer, samarbejde og IT.

Under seminaret blev mål og forventninger indledningsvis kommunikeret, så der var en fælles klarhed om det fremtidige UBD. Herefter blev input fra interview benyttet som inspiration under workshops.

e) Seminaret førte til beslutning om igangsættelse af strategiske spor målrettet: Forretningsudvikling, lederudvikling, fælles ledelseskultur og værdier, systematisk problemløsning, samt effektivisering af processer og IT.

Hvert strategisk spor er efterfølgende foran-kret hos én af ledergruppens medlemmer, og de ledere og nøglemedarbejdere som skal deltage i gennemførelsen er udpeget. De strategiske spor er planlagt i selvstændige handlingsplaner, og der følges månedligt op på fremdrift.

Resultater

Kim Holten Larsen, CEO siger følgende om processen og resultaterne:

”Vi havde stor glæde af Henrik Nygaards deltagelse og styring af hele processen – både den indledende fase med interview, men også gennemførslen af selve seminaret. Vi har valgt også at bruge Henrik i den kommende fase, hvor de aftalte strategiske spor skal følges, og hvor det ”hårde” arbejde begynder”.